ਇਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਐ ਸ ਈ ਬੀ ਆ ਈ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤ ਵਪੂ ਰਨ ਸਵਾਲ। 1. ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿ ਹੜੀ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਦੇ ਥ ਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅ ਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗ ਰ ਦ ਨ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਚ ਲ ਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। 1. ਪੈਂਸਿਲ।2. ਅਜਿਹੀ

ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿ ਹੜੀ ਸੌ ਦੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਗ ਦੇ ਹੀ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।2. ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਲਕਾਂ.3. ਅਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾ ਇਵਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲਾ ਈ ਸੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।3. ਸਕਰੂ ਡਰਾ ਈਵਰ।4. ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਤਾਜ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ।4. ਜਮ ਸ਼ੇ ਦ ਜੀ ਟਾਟਾ।5. ਹਾਥੀ

ਦਾ ਵਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ5.5000 ਕਿਲੋ।6. ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਸੱਬ ਤੋ ਜਿਆਦਾ ਤਾਰੇ ਨੇ।6. ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਗ੍ਰਹ ਤੇ।7. ਹੈਲੀ ਕਾ ਪਟਰ ਦਾ ਅਵਿ ਸ਼ ਕਾਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।7.ਇਗੋਰ ਸਕੋਰ ਸ ਕਾ ਈ ਪੋਲ ਕੋਰਨੁ।8. ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੋਮੋਸ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।8.

ਨੇਪਾਲ।9. ਕੈਲੰ ਡਰ ਦਾ ਆ ਵਿ ਸ਼੍ਕਾਰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।9. ਵਿਕਰ ਮ ਦੱਤ ਨੇ।10. ਕਿਹੜੀ ਸ ਬ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰ ਦ ਸਾ ਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।10. ਪਾਲਕ ਤੇ ਪਪੀਤਾ।11. ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਿਆਜ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।11. ਭਾਰਤ ਚ।12. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ

ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਕ ਕਦੋਂ ਪਾਈ ਸੀ।12.1890.13.ਆਦਮੀ ਇਕ ਦਿਨ ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ।13.12=13.14.ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰੈਨਾ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ।14.12617.15. ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਆਰਮੀ ਸੇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।15. ਇਸਰਾਇਲ.16. ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ

ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।16. ਪਾ ਕਿ ਸ ਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ.17. ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।17. 50 000 ਸ਼ਬਦ18. ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਗਮਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।18. ਅਮ ਰੀ ਕਾ ਦੇ ਲੋਕ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *