ਖਾਟੂ ਸ਼ਿਆਮ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ

ਖਾਟੂ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਿਆਮ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ੩ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਹੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ| ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹਨ| ਇਕ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾਜੀ ਦੀ ਮਾਲਾ ਮਿਲਦੀ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸੰਬਲ ਕੇ ਰੱਖੋ|

ਘਰ ਲੈਕੇ ਜਾਓ| ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾ ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਦੀ ਕਿਸਤਾਬ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਇਓ| ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਇਓ ਅਤੇ ਜਦੋ ਤਕ ਉਹ ਸੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਥੇ ਰੱਖੋ| ਜਦੋ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਜੌਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਇਓ|

ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਹ ਇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਕੇ ਆਓ| ਉਸ ਨੂੰ ਟੀਨ ਦੀਨਾ ਬਾਦ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੋਣਾ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ੩ ਦਿਨ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋ ਤਕ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ| ਹੁਣ ਹੈ ਧਾਗਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ|

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭੋਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ, ਪੰਚਮੇਵਾ, ਮਾਵਾ ਪੇਡਾਂ ਅਤੇ ਖੀਰ ਚੂਰਮਾ।

ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਭੋਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਅਰਥਾਤ ਪੰਚਮੇਵਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਚਮੇਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ, ਬਦਾਮ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਅਤੇ ਖੰਡ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਮੇਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਮਾਵੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਟੂ ਧਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭੋਗ ਲਈ ਪੇਡਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਜਨ ਮਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਹੈ। ਖਾਟੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਭੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਿਆਮ ਕੁੰਡ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਦਾ ਸੀਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਗਾਂ ਦੇ ਲੇਵੇ ‘ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਟੂ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜ੍ਹਾਓ ਅਤੇ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *