ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ।

ਯਾਰੀ ਤੂੰ ਨਿਭਾ ਲੈ ਸ਼ਿਆਮ ਸੇ
ਸਿਆਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ , ਦੁਨੀਆ , ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿਆਮ ਆਵੇਗਾ
ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ , ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ…..

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਦਿਖਾ ਕੇ,
ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਗੁਆਓ,
ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਦਾ ਹੈ,

ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਦੇ ਹੋ,
ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ,
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਸੇਗੀ,

ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਮ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਓਗੇ,
ਇਹ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ. ਤੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਂਗਾ,

ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਾਏਗਾ,
ਯਾਰੀ ਤੂ ਨਿਭਾ ਲੈ ਸ਼ਿਆਮ ਸੇ,
ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ….

ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ,
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ,

ਬਸ ਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਉ,
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ
ਅਣਗਿਣਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ ਸ਼ਿਆਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ
ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਿਆਮ ਨਾਲ ਖੇਡ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *