ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ

ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ,
ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,

ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ,
ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ,
ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ

ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਰਹੋ,
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ,

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ
ਦਾਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ,
ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ,

ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ,
ਮਾਂ ਦਇਆਲੁ ਅਜਬ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਪਾਰ।

ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ,
ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ,

ਨੰਦੂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ, ਸ਼ਿਆਮ, ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਰਹੇ।
ਤੈਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਧੁਨ ਹੈਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹਾਂ,

ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹਨ,
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਖਾਟੂ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *