ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਰ,ਇਸ ਨਾਲ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾੜਾਂ ਦੀ ਬਲੋਕੇਜ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ ਪੇਸੀਆ ਦੀ ਜਕੜਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ-ਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਧ ਰਹੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਥਾਇਰਾਇਡ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੈਡ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ,ਗਠੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡ-ਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਣ,।
ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਝ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫੇ ਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਹੁ ਣ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੀਸ ਲਓ , ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਪਰ ਤੋਂ ਹ ਲ ਕਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ-ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਇ ਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆ ਨਾੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਚ ਮ ਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰਾ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਲਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੂਗਰ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ

ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱ ਸੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਮਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *