ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਬੂਲ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ | ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ|

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਪੌਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬ-ਬੂ-ਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਬੂਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਰਖ਼ਤ ਉੱਤੇ ਫਲੀਆਂ,ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਲੀਆਂ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪੱਕ ਕੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਬੀਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗਠੀਏ ਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਉਡਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀਕਾਰਗਰ ਸਾ-ਬਿ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਛਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੂੰ-ਦ ਨਿਕਲ਼ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ-ਵਰਧਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਬੂਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਦਾਤਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *