ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ

ਨਮਸਕਾਰ,ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲ ਮਿਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲੋਅ ਗ੍ਰੇਡ ਚਾਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਚਾਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਗਰੋ ਸਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ 15-08-……….. ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਇਹ ਗਰਿੱਡ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਚਾਰਟ, ਇਹ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਚਾਰਟ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਕ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜ ਹਨ, ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ 00 ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਠ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਠ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਨੌ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਨੌ, ਨੌ ਮੰਗਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਿਓ. ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੱਤ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੋਅ ਸੋ ਗਰਿੱਡ ਚਾਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਮਤ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਮੂਲੰਕ ਅਤੇ ਭਾਗਯੰਕ ਨੂੰ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੋ। ਕਿਸਮਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਨ ਲਈ ਕਿਸਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂਗਾ. Radix ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੰਕ ਹਨ। 15 ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਅੰਕ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ। ਜੰਗਲ ਵਾਂਗ +5 ਇਹ ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਛੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਕੁੱਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ? ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੈਨਸਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਲੱਸ. ਪੰਜ. +0 ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਠ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। +1+9+9 ਅਤੇ ਪਲੱਸ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *