ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਓ। ਹਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਪਰਫਿਊਮ, ਹਰ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮੀ (ਆਕਰਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਲੇਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪਰਫਿਊਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੀਵਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸੋ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਬਾਕੀ 50 ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਵਸ਼ੀਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ

ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਹਨ ਕਿ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤਨੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ

ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ

ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਉਸਦੇ ਲਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *