ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਗ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਉ ਬੇਰੀ ਗਰੀਬ ਕੋ ਆਉ॥ ਸਭ ਦੀਵੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਸ੍ਰੀ ਉਤਾਰੇ ਕੁਬੇਰ, ਭਗਤ ਪਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਕਾਸਟ ਜੋ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਉਬੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੁੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਉਬੇਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਕੁਬੇਰ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਕਿਤ? ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਬੇਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਪੀ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ। ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕੂ ਬੇਰੀ

ਜੋ ਮਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਬੇਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਜੁਬੇਰੀ ਕਰ ਦੀ ਪੁ ਸ਼੍ਰੀ ਉ ਤਾਰੇ ਕੁਬੇਰ ਭਗਤ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਜਾ। ਯਾਦਸ਼ ਕੁਬੇਰ ਇਮਨਾ ਯੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਦਿਲ ਦੁਗਨਾ ਪਿਆਰੀ ਬਡਾ ਹੈ ਉਬਰ ਗਰੀਬ ਕੋ ਆਰੁ॥

ਹੇ ਕੁਬੇਰ ਕਰ ਦੀਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤਾਰੇ ਕੁਬੇਰ ਭਗਤ ਪਾਈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ। ਤੇਜ਼ ਕਾਸਟ ਜੋ ਕਿ ਹੋ ਮਾਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕੂ ਬੇਰੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ?
ਕੁਬੇਰ ਜੋ ਮਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਕੁਬੇਰ ਕਰ ਦੀਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ।

ਆਹ ਉਬਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ? ਤਾਰੇ ਤੇਜ਼ ਹਨ, ਅਮੀਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕੂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ, ਪਾਠ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੂ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਅਰੁ॥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੀਵੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪੀ ਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਰਾ ਹਾਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਗਧਾ ਲੀ ਜੋ ਹੋਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਾਜਾ ਯੇ ਜਾਂ ਸ਼ਕੂ ਬੇਰੀ ਮਨ ਯੇ ਜੋ ਯੇ ਪਾਠ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਬੇਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਉਬਾਰਕਾਰ ਦੀਪੋ ਸ਼੍ਰੀ ਉ ਤਾਰੇ। ਤੂ ਬੇਵਫਾ ਅਗਰ ਪੀ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤਾਰੇ। ਇਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਣਾ. ਯਸ਼ ਕੁਬੇਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਏਥੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੁਬੇਰ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *