ਇਹ ਲੱਛਣ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਗ ਰ ਭ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਹਿਲਜੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਅਣ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਘਰੇਲੂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਝੁਰੜੀਆਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *