ਹੱਥ ਉਪਰ X ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ | ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ |

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਥੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ X ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ| ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ| ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਯਾਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪਰਬਤ ਅਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪਈਆਂ ਰੇਖਾਂਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁਭ ਹੈ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ| ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ|

ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ| ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾਪਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ|

ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰੋਪਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ| ਐਵੇ ਦੇ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਜੇਕਰ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ

ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ| ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੌਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ| ਮੁੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ|

ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ| ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ

ਉਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਲੋਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰ ਸਾਲੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ|

ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਹ ਲੋਕ ਵਾਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ|ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *