ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਇਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੀ ਗੜਵੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੜਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ

ਕਿ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ

ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ

ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *