ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾ ਕ ਟ ਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਸ ਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦ ਰ ਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੂਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਬਿ ਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਠਾ ਹਠ ਤੀ ਰਥਾਂ ਦਾ

ਅ ਨੋ ਖਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮਾ ਘੀ ਜਾ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘ ਰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਠਾਹਠ ਤੀ ਰ ਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਸਾ ਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦ ਰ ਦ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁ ਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟ ਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਉਸ

ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱ ਢ ਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘ ਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ ਰ ਧਾ ਭਾ ਵ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਤ ਮਸ ਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਓਟ ਆ ਸ ਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਅਸ ਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਿਓ ਭਲੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨ ਥਾ ਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਮੰ ਘੌ ਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰ ਦੁ ਆ ਰਾ ਗੁਰੂ ਅ ਮਰ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋ ਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈ ਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਘੀ ਜਾਂ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਵੀ ਇ ਸ਼ ਨਾ ਨ ਕਰਦਾ ਹੈਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਠਾ ਹਠ ਤੀ ਰ ਥਾਂ ਦਾ

ਫਲ ਪ੍ਰਾ ਪ ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾ ਹਿ ਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ ਨਾਨ ਕਰ ਤਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਇ ਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ

ਕਿਹੜੇ ਤਿਉ ਹਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਧਾਰ ਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰ ਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਡੀ ਓ ਦੇ ਵਿਚ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *