ਕੁੰਭ 6 ਮਾਰਚ 2023 ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਚਾਲ ਉਲਟ ਗਈ, ਕਿਸਮਤ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਚਮਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ

ਅਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਪ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇ ਨਾਥ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੂਣੇ ਟੋਟਕੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੀ

ਇੱਕ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀ ਦੱਸਣੀ। ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਗਿਆਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਸ ਇਕ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *