ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬ ਹੈ ਓਹਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

ਇਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰ ਦ ਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਬਿ ਲ ਕੁ ਲ ਖ ਤ ਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਟੀ ਕੇ ਸ ਵੇ ਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਦੋ ਟੀ ਕੇ ਸ਼ਾ ਮ ਨੂੰ ਲਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ ਵਾ ਈ ਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਬੰ ਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤਾਂ

ਉਸ ਦੇ ਸਿ ਰ ਵਿੱਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮ ਣ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰੌ ਬ ਲ ਮ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਸੀ।ਕਿਸੇ ਡਾਕ ਟਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ ਮ ਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇ ਲਾ ਜ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਕ ਧਾ ਰ ਮਿ ਕ ਸਥਾਨ ਦੀ। ਜੋ ਕਿ ਅੰ ਬਾ ਲਾ

ਵਿਖੇ ਸ ਥਿ ਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਥੇ ਤੇ ਲਾ ਉ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਤ ਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋ ਗ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂ ਸ ਰ ਵਰ ਗੀ ਆਂ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱ ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰ ਦਾ ਪੀ ੜ ਤ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱ ਲ ਹੋ

ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਮਾ ਨ ਸਿ ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀ ਮਾ ਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਦੁ ਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿ ਹਾਸ ਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈ ਸ ਰ ਅਤੇ ਪੇ ਟ ਦੀ ਆਂ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਠੀ ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸੰ ਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰੂਰ ਫਲ ਪਾਉਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਗੋ ਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਟਾਇਮ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ

ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਢੋਲੀਆ ਵੇ ਢੋਲੀਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਡਾ ਕੂ ਆਂ ਦੇ ਖ ਤ ਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮ ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿ ਰਨ ਵਾਸਤੇ

ਜਗਾ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਨਮਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਲੱ ਕ ੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾ ਤਾ ਭਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋ ਲ ਆਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇ ਕ ਲੌ ਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਜੰ ਗ ਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ

ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰ ਹਿ ਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਘਿ ਆੜ ਡਾ ਇ ਨ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾ ਣ ਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫ਼ਿ ਕ ਰ ਨਾ ਕ ਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋ ਣ ਮੱਲ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱ ਕ ੜ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇ ਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ

ਸੋਣ ਮੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਡ ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁ ਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱ ਥ ਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂ ਜ ਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈ ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱ ਕ ੜ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮ ਰ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਰੁ ਮਾ ਲ ਉ ਤਾ ਰ ਕੇ। ਸਾਵਣ ਮੱ ਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *