ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਮਕਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਸਮਤ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ :- ਚ, ਚੂ, ਚੇ, ਚੋ, ਲਿਆ, ਲਈ, ਲੂ, ਲੈ, ਲਓ, ਆ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਚਤੁਰਤਾ ਦੀ ਹਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਧੈਰਿਆਵਾਨ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਜੋਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਲੋਂ ਪਰੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਉੱਨਤੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਵ੍ਰਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਈ, ਊ, ਏ, ਓ, ਜਾਂ, ਵੀ, ਵੂ, ਉਹ, ਉਹ ਬ ਬੋ : ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਰਿਅਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵਲੋਂ ਵਿਚਲਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨੇਂਗੇ ਵੀ ਅਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ। ਸਾਮਾਜਕ ਮਾਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਦਾ, ਕੀਤੀ, ਕੂ, ਘ, ਙ, ਛ, ਦੇ, ਨੂੰ, ਹ : ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਤਨਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸ਼ੇਅਰ, ਬਾਂਡ ਇਤਆਦਿ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਨ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਭਾਅ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਹੋਤ ਵਲੋਂ ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਸਮੇਂਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਜਤਨ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਣਾਏ ਰਖ਼ੇਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੰਫਿਊਜਨ ਵਲੋਂ ਬਚਕੇ ਰਹੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਤੇ ਸੰਜਮ ਰੱਖੋ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ :- ਹੀ, ਹੂ, ਹੇ, ਹੋ, ਡਾ, ਡੀ, ਡੂ, ਡੇ, ਡੋ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇਗੀ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਵਲੋਂ ਜੂਝਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਛੋਟੇ – ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ :- ਮਾ, ਮੀ, ਮੂ, ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ, ਟਾ, ਟੀ, ਟੂ, ਟੇ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਮਜਿਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦਬਾਜੀ ਕਰਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਤੁਸੀ ਤਨਾਵ ਲੈਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਾਂਪਤਿਅ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੁਰਤਾ ਰੱਖੋ। ਜੋਖਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰ ਪਾਣਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ :- ਢੋ, ਪਾ, ਪੀ, ਪੂ, ਸ਼, ਣ, ਠ, ਪੇ, ਪੋ : ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਯੋਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੁੱਝ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ – ਭਾਵ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਵਰਨਾ ਦੂਰੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਤੱਕਖੇਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿਅਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।

ਤੱਕੜੀ ਰਾਸ਼ੀ :- ਰਾ, ਰੀ, ਰੂ, ਨੀ, ਰੋ, ਤਾ, ਤੀ, ਤੂੰ, ਤੇ : ਤੁਸੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਰਥਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਵਲੋਂ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਸ਼ਟਿਕੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀ ਹਰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਕਾਗਰ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਵ੍ਰਸਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ :- ਤਾਂ, ਨਾ, ਆਉਣੀ, ਨੂ, ਨੇ, ਨੋ, ਜਾਂ, ਯੀ, ਯੂ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਨਚਾਹੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਪੈ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ – ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਾਰਜ – ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ਼ – ਵਿਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਬਿਜਨੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਜਾਨਾ ਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਵਸਤਰਾਭੂਸ਼ਣ ਮਿਲਣਗੇ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ :- ਇਹ, ਯੋ, ਭਾ, ਵੀ, ਧਰਤੀ, ਧਾ, ਫਾ, ਢਾ, ਭੇ : ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਕੁੱਝ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ। ਅੱਜ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਹਾਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਸੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਜਨੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੋਗੇ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ :- ਹੋਇਆ, ਜਾ, ਜੀ, ਖੀ, ਖੂ, ਖੇ, ਖੋਹ, ਗਾ, ਗੀ : ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖੋ। ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਮਨ – ਮਸ਼ਤੀਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਸਾਧਨਾ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਪਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ। ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਕਾਓ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ :- ਗੂ, ਗੇ, ਗੋ, ਜਿਹਾ, ਸੀ, ਸੂ, ਵਲੋਂ, ਸੋ, ਦਾ : ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁਖ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਬੋਲਕੇ ਵਾਦ – ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਮਝਦਾਰੀ ਵਲੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀਲਾ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਲੌੜਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਆਤਮਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਲਾਦ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ :- ਦਿੱਤੀ, ਦੂ, ਥ, ਝ, ਞ, ਦੇ, ਦੋ, ਚਾ, ਚੀ : ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਤਿ ਉਤਖਾਹਾ ਹੋਣ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ। ਅਨਿਯੋਜਿਤ ਖਰਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸਕਿਨ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਰਹਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂਗਲਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ – ਵਿਚਾਰ ਕਰਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਗੰਵਾਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨੋਭਾਵ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *