ਕੁੰਭ 24,25,26 ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੇ ਅੰਤਰ ਰਚਣ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਵੀ

ਉਹ ਜਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।

ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਰਕ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ

ਕਦਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਗੋਂ ਗਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *