ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹੋਗੇ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਧਨ-ਵਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਾਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਧਨਵਾਨ ਬਣਨ ਦੇ 3 ਗੁਪਤ ਰਹੱਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ

ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਬਾਧਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਦਲਿਦਰਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਾੜੇ ਸਾਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਧਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਪਾਏ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਲਹਿਰੀ ਲੋਟ-ਪੋਟ ਕਰ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ

ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੰਨਵਾਲੀ ਜਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਲੱਛਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਚੂਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਗਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਇਕ ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਧਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *