ਕੁੰਭ 10,11,12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10.11,12 ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ

ਕਿਹੜੀਆ ਘਨਾਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਗੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ

ਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਗੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਹੋਵੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਈ ਝੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਲਈ ਝੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ

ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਰਚਨ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੋਂ

ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *