ਇਸ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਚੌਕ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਤੰਤਰ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁਖ ਹਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਅਰੰਡੀ ਦੀ ਜਾੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਖਜਾਨਾ ਦਬਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਚਿੱਟੀ ਅਰੰਡੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਜਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਸੱਤ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਟੀ ਅਰੰਡੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਜਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਉਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਥ ਬੰਨ ਕੇ, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਰਵੀ ਪੂਸ਼ਪ ਨਕਸ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਾਬੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਾਰਵਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇਲ ਮੋਹਣੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨ ਚਾਹੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਸ਼ੀਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਭ ਮਹੁਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 11 ਰੰਗ ਦੀ ਪੀਲੀ ਕੌੜੀ ਇਸ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਨਾਲ,ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ।

ਧਤੁਰੇ ਦੇ ਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਭੋਜ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸੀ੍ ਯੰਤਰ ਉੱਤੇ, ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *