ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਕੇ ਜੋ ਬੋਲੋਂਗੇ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ, ਬਸ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ?

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਸ਼ ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੜੀ-ਬੂਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਬੋਲ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤਥਾਸਤੂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਥੂਹਰ ਹੈ। ਥੋਹਰ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤਕਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋਵੀ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸੀ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੂਹਰ ਦਾ ਪੇੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤਕਾ ਨਛੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *