ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਰੱਖੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਜਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲ ਦੀ ਗੜਵੀ ਰਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ

ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੜਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈ ਦੇ ਕੋ ਬੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ

ਆਪਣੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ

ਮੁਕਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਤ ਦੂਰ ਕਰਨ

ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਪਾਅ

ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ

ਜਾਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗ਼ਰੀਬੀ

ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *