ਚੁਪਚਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੁਪਾ ਦੇਵੋ ਗਿਆਰਾਂ ਲੌਂਗ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰ ਵਰ੍ਹੇਗੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਟੋਟਕਾ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀ ਪਾਵੋਗੇ।

ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਪਰ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਗੇ ਉਹੋ ਜੇਹਾ ਫਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਉਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।

ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਜਗਾ ਤੇ ਛੁਪਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਲੋਂਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੋਟਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਬਤ ਲੌਂਗ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਾਲ ਕੱਪੜੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਲ ਮੌਲੀ ਧਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਦੇਸੀਂ ਘਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਂਗ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਲ਼ਖਮੀ ਕੋਲ ਧਨ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *