ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾ ਸਭ ਰਹਿ ਗਏ

ਨਿੱਤ ਅਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਦੁ ਰ ਘ ਟ ਨਾ ਵਾ ਪ ਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੇ ਹਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ ਨ ਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਖੁ ਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁ ਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿ ਕਾ ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜ ਨ ਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜ ਨ ਮ ਲੈਂਦੇ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁ ਸ਼ੀ ਅ ਧੂ ਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਵੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾ ਮ ਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ।

ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਛਿ ੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈ ਨੇ ਡਾ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਲੂ ਸਿੰ ਡਾ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ ਨ ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕ ਨੇ ਡਾ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੂੰ ਲੁ ਸਿੱ ਡਾ ਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ ਨ ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਗਿਆਨਕ

ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਡਾਕ ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਲੂਸੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਿਓਨ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਾ ਨਾ ਰ ਮ ਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਜਨਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਿ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ

ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕੀ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਭਿ ਆ ਨ ਕ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋ ਟੀ ਨ ਪੱ ਧ ਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਬੇ ਹੱ ਦ ਹੀ ਅ ਜੀ ਬੋ ਗ਼ ਰੀ ਬ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ । ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ ਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਥੋ ੜ੍ਹੀ ਤਬ ਦੀਲੀ ਆ ਸਕੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾ ਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱ ਕ ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਪ੍ਰੇ ਸ਼ਾ ਨੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਾ ਖੁ ਦ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ

ਸਕਦਾ ਅਜਿਹੀ ਮਾ ੜੀ ਹਾ ਲ ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ।ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ ਨ ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾ ਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਐਨ ਆਈ ਸੀ ਯੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਬਾਦ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪ ਦ ਰ ਤੇ ਇ ਲਾ ਜ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।ਤੇ

ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗ ਰ ਭ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿ ਕਾ ਰ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਰਾ ਨ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ ਚਾ ਜੀ ਵਿ ਤ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *