3 ਦਿਨ ਅਜਵੈਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋ-ਸ਼

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੀ

ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅਜਵਾਇਣ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਲਤੂ ਚਰਬੀ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਠੀਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕ ਚੱਮਚ ਜਵੈਣ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ।ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾਂ ਹੈ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਘ-ਟਾ-ਉ-ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਕ ਦ-ਵਾ-ਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਟ ਲੋਸ max ਜਿਸ ਨੇ ਵੇਸ ਆਇਰਵੈਦਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈ-ਪ-ਸੂ-ਲ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਹਲਕੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ l ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਨ ਲਾਇਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *