ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਭੋਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ 101% ਪੱਕਾ ਘਰੇਲੂ ਇਲਾਜ

ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਹੋਣੀ ਸੀ,ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ-ਰ-ਜ ਪ-ਤ-ਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ

ਜੇਕਰ ਧਡ਼ਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਖੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਗਾ-ੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਛੁਹਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜ-ਵਾ-ਨ ਰਹੋਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰ-ਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਿ-ੜ-ਕਾ-ਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਟਾਮਿਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕ ਸਪਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡ-ਲੇ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਇਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ-ਰ-ਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿ-ਕ-ਲ-ਣ ਦਿੰਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲ ਨਾ-ੜਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਟੇ-ਲੇ-ਸ ਭਰੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਡਿ-ਲੇ-ਅ ਸਪਰੇਅ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ

ਜਿਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁ-ਕ-ਸਾ-ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਡਲੇ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੈ-ਡ-ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈ-ਚੁ-ਰ-ਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਆ ਕਰੋ

ਜਾਫ਼ਰ ਏ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜੂ-ਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਡ-ਰਾ-ਈ-ਫ-ਰੂ-ਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱ-ਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋਗੇ

ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ-ਹੇ-ਵੰ-ਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਸ-ਪ-ਰੇ-ਅ ਦਾ ਨਾਮ ਡਿ-ਲੇ-ਅ ਸਪਰੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈ-ਡੀ-ਕ-ਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ

ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੁਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *