ਕੁੰਭ 18 ਤੋਂ 30 ਜਨਵਰੀ 2023 4 ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ

ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੋਝ ਜਾ ਰਹੇ ਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ

ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ

ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਨ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਨ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *