ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ।

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਅ ਮਚਲਾਉਣਾ, ਉਲਟੀ, ਚੱਕਰ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਆਦਿ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਦ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਇੰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਵਿਚ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਮੈਟ, ਗਲਾਸੇਜ ਆਦਿ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਭਾਰੀ ਹੈਰੇਮੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰਿਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਖਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਣ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਨ ਟਿਊਮਰ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਜਣ ਲੌਸ, ਸਪੀਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਦਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈੱਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿੱਲਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਵਿਚ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿਕਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਲੋ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਲਓ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਿਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *