ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮੁੱ ਕਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹਿਮੰਤ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਆਵੇਗਾਰੋ ਣਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸ ਮੇ ਚ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁ ਬਾ ਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਥੋ ੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਉਂ ਗ ਲ ਫ ੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱ ਲ ਣਾ ਸਿ ਖਾ ਉਂ ਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਆਂ ਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉ ਲ ਝ ਣਾ ਸਿ ਖਾ ਉਂ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ ਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਕ ਛੋ ਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹ ਮੇ ਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਦੁ ਨੀ ਆਂ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚ ਲਾ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿ ਛੋ ੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਪਰਿ ਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ ਫ ਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸ ਫ ਰ

ਧਾਰਿਆ ਇਹ ਛੋ ਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੌ ਸ ਲੇ ਦੀ ਤਾ ਰੀ ਫ਼ ਕਰਾਂ ਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁ ਲੰ ਦ ਹੌਸ ਲੇ ਬੱ ਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਤਾ ਰੀ ਫ਼ ਕ ਰਾਂ ਗੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਮ ਜ ਪ ਦਾ ਪਿਆ ਵੰ ਡ ਛ ਕ ਣਾ ਪਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉ ਮ ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤ ਰ੍ਹਾਂ

ਕੇ ਹਾ ਲਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਣ ਨ ਦੀ ਕੋ ਸ਼ਿ ਸ਼ ਕ ਰਾਂ ਗੇ ਹਾ ਲਾ ਤ ਕੀ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਹਾ ਲਾ ਤ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਮਨ ਜ਼ੂਰ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਛੋਟੀ

ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੌ ਸ ਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹ ਨਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾ ਸ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀ ਜੀਵ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਓ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡੀ ਓ

ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂ ਝਾ ਵੀ ਜ਼ ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣ ਕਾ ਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ ਰੂ ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਤੱਕ ਪ ਹੁੰ ਚ ਸਕੇ । ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਡੀ ਓ ਜ਼ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਘਰੇਲੂ ਉਪ ਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੇ ਜ ਨਾਲ ਜੁ ੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ

ਵੱਲੋਂ ਸਾਂ ਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਾ ਣ ਕਾ ਰੀ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਪ ਸੰ ਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ.ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਵੀ ਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤ ਤਾ ਜਿ ਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹ ਰ ਪਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਨ ਕਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਈਆ ਕਰ ਵਾ ਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਮੇ ਰ ਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਮੂਧੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਮਣੇ ਪੇ ਸ਼

ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ ਕੀ ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਰੋ ਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾ ਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕ ਰ ਦਿ ਆ ਕਿਉਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇਟਿਵ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾ ਓ ਗੇ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨ ਵੀ ਨਵੀ ਜ ਨ ਕ ਰੈ ਹਾ ਸ ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *