ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਰੱਖਕੇ ਇਹ ਵਸੀਕਰਨ ਮੰਤਰ ਬੋਲ ਦੋ ਜਿਨੂੰ ਚਾਹੇਂਗੀ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ |

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੋਂਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵਸੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੀ ਵਜਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਲੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ,ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ।ਇਸ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਔਮ ਕਲੀਮ,ਔਮ ਕਲੀਮ ਵਸ਼ੀਭੂਤਾਹ। ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਂਗ ਰੱਖ ਕੇ 11 ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਏ ਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਮੈਸਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਤਤਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *