ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ

ਦੋਸਤੋ ਸ਼ ਨੀ ਵਾ ਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬੋ ਹ ਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਿਨ ਲੋ ਕ ਟੂ ਣੇ ਵੀ ਕ ਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਾ ਲੇ ਵ ਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ।ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਕੇ ਰ ਹਿ ਣਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾ ਹੀ ਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਨੀ ਥੋ ੜੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਬੰ ਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਆ ਜਾਂ ਦੀ ਆਂ ਨੇ ।ਇਹ ਸੱਭ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬ ਚਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ ਨੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਉਣਾ ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘ ਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗਤੇ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜ ਲ ਪਾ ਯੋ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚ ਰਾ ਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਕੇ ਸੋਜੋ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਂਨ ਗੇ ਟ ਤੇ 2-4 ਬੂੰਦਾ ਪਾ ਯੋ। ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀ ਕਰਜੇ ਚ ਫ ਸੇ ਊ ਤਾ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰ ਮਾਨ ਮੰਦਿਰ ਜਾਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ

ਪਾਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਅਰ ਪਿਤ ਕਰੋ। ਪਾਨ ਦੇ ਪਤੇ ਚ ਚੂ ਨਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਵਾ ਯੋ। ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਸਨ ਲਗੇ ਨਾ ਭੀ ਤੇ ਨਾਰੀ ਅਲ ਦਾ ਤੇ ਲ ਲਕੇ ਸੋਵੋ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਤ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਲ ਲਕੇ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇ ਅਪਾ ਹਨੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂ ਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾ

ਸ਼ਨਿ ਦੇਵ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਨੀ ਪੈਂਦੇ। ਸ਼ਨਿਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇ ਖ ਣਾ ਹੁੰਦਾ । ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰ ਦ ਦੇ ਦੁੱ ਖ ਦੂਰ ਕਰੇ ਸਕੋ ਤੇ ਖੁ ਸ਼ ਅਤੇ ਸ ਕੋ।ਸ਼ਨੀਵਾਰ

ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਜਾਕੇ ਸ਼ਨਿ ਦੇਵ ਘ ਨੂੰ ਤੇਲ ਜ਼ ਰੂ ਰ ਪਕੇ ਆਓ ਤਾ ਜੋ ਤੁਸੀ ਸੁ ਖੀ ਰੇ ਸ ਕੋ। ।ਜੇ ਸ਼ਨਿਦੇਵ ਕ੍ਰੋਪਿਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਥੋ ੜਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ । ਤੇ ਥੋੜੇ ਮਨ ਨ ਹੀਂ ਲਗਦਾ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਚ । ਹਰੇਕ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰ ਮਾਨ ਚ ਲਿ ਸ਼ਾ ਜ ਰੂ ਰ ਪੜੋ । ਹਨੂ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ

ਸ਼ਨਿਦੇਵ ਕਰੋਪਿ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੱ ਪ ਲ ਦੇ ਪੈਡ ਨੀਚੇ ਨਿਵਾ ਲਈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਤਿ ਲ ਨਾਲ ਪਾਯੋ ।ਜੇ ਥੋੜੇ ਘਰ ਲ ਪਿੱ ਪ ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਇਗਾ ਤਾ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾ ਲਯੋ ਸਰੋ ਦੇ ਤੇ ਲ ਦਾ ਲਈ। ਦਕ ਸ਼ਿ ਨ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਓ ਬਾਚੋ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱ ਚ ਦੱਬ ਦਯੋ। ਇਸ ਤਰਾ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱ ਖ ਦੂ ਰ ਕਰੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *