ਫੋੜੇਆਂ ਫਿੰਸੀਆ ਅਤੇ ਵਾਲ-ਤੋੜ ਤੀਨੋ 4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ

ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਆਜ ਹੱਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈਂ ਫੁਨਸੀਯੋ ਬਾਲਤੋੜ੍ਹ ਕੇ ਲੀਏ ਐਸਾ ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਿਸਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈਂ ਆਪਕੇ ਫੋੜਾ ਫੁਨਸੀ ਬਾਲ ਤੋੜ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ pyare ਦੋਸਤੋੰ ਫੁਨਸੀਯੋ ਜਾਂ ਬਾਲ ਤੋੜ ਕੋ ਜੜ੍ਹ ਸੇ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਏਕ ਪੱਥਰ ਲੇਕਰ ਉਸੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਏ ਓਰ ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇ ਲਪੇਟਕਰ ਉਸ ਸੇ ਸੁਬਹ ਓਰ ਸ਼ਾਮ ਸੋੱਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਕਾਈ ਕਰੇ

ਰਾਤ ਭਰ ਮੇਂ ਫੁਨਸੀ ਜਾ ਬਾਲ ਤੋੜ ਪਕ ਕਰ ਫੂਟ ਜਾਏਗਾ ਤੋਂ ਪਯਾਰੇ ਦੋਸਤੋੰ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ ਕੇ ਆਪਕੇ ਬਾਲ ਤੋੜ ਜਾ ਫੁਨਸੀ ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਤੋਂ ਯਹੀ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਇਸ ਸੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪ ਦਵਾਈ ਭੀ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੋਂ ਆਪ

ਇਸੇ ਜਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕੀਜੀਏ ਇਸਕੀ ਸਿਕਾਈ ਕਿਸੀ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇ ਲਪੇਟਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੇ ਕਪੜਾ ਜਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਸੇ ਆਪ ਦਸ ਮਿੰਟ ਸਿਕਾਈ ਕਰੇਂ ਇੱਸੇ ਦਿਨ ਮੇ ਤੀਨ ਜਾ ਚਾਰ ਬਾਰ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਇਸ ਸੇ ਆਪਕੋ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਦੋਸਤੋੰ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਸਾਂ ਭੀ ਦੇਖ ਲੇ ।ਦੋ ਲੌਂਗ ਇਕ ਤੇਜਪਾਤ ਕਾ ਪੱਤਾ ਦੋਨੋ ਕੋ ਬਾਰਿਕ ਬਾਰਿਕ ਪੀਸ ਲੇਂ ਪੀਸਕਰ

ਇਸੇ ਚਾਰ ਯਾਂ ਪਾਂਚ ਬੂੰਦ ਸਾਰਸੋਂ ਕੇ ਤੇਲ ਮੇ ਮਿਲਕਾਰ ਇਸਕਾ ਪੇਸਟ ਬਨਾਲ਼ੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੇਸਟ ਕੋ ਆਟੇ ਕਿ ਪੁਲੀਟਸ ਮੇ ਰਖਕਰ ਫੁਨਸੀ ਜਾ ਬਾਲ ਤੋੜ ਪਰ ਲਗਾਲੇ ਸਾਰਸੋਂ ਕੇ ਤੇਲ ਕੋ ਗੂੰਨਗੂੰਨਾ ਕਰ ਲੇ ਓਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਲਗਾਏ ਓਰ ਕਰੇਲੇ ਕਾ ਰੱਸ ਜਰੂਰ ਪੀਜੀਏ ਚਾਰ ਬਾਰ ਇੱਸੇ ਪੀਜੀਏ ਫਿਰ ਆਪਕੇ ਫੋੜੇ ਫੁਨਸੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *