ਇਸ ਹਿਸੇ ਤੇ ਬਣੋ ਇਹ ਧਾਗਾ

ਚਰ ਨਾ ਕਆ ਜੀ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੀਤੀ। ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਤੁਸੀ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾ ਲਾ ਧਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਸ ਰੀ ਰ ਦੇ ਇਸ ਅੰ ਗ ਤੇ ਬਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਚ ਮ ਕਾ ਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿ ਖਾ ਈ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਝ ਸਾਵ ਧਾ ਨੀਆ ਵੀ ਵਰਤ ਨੀਆ ਹਨ। ਇਹ ਸਾ ਵ ਧਾ ਨੀ ਆਂ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਾ ਲਾ ਧਾ ਗਾ ਕਿਸ ਅੰਗ ਤੇ ਬਨਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ।

ਦੋਸਤੋ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱ ਗ ਬੰ ਨ ਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਉ ਪਾ ਅ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਗਿ ਆਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾ ਲਾ ਧਾ ਗਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾ ਫ਼ੀ ਚ ਮ ਤ ਕਾ ਰ ਤੇ ਫਾ ਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਸ ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰ ਨਿ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾ ਲ਼ਾ ਧਾ ਗਾ ਬ ਣ ਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਨਾਕ ਰਾਤ ਮਕ ਊ ਰ ਜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾ ਲਾ ਧਾਗਾ ਕਾਫੀ ਫਾ ਇ ਦਾ ਲਈ ਬ ਨਿ ਆ ਜਾਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਵ ਧਾਨੀ ਆਂ ਕਾ ਲ਼ਾ ਧਾਗਾ ਬਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂ ਦੀਆ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੁ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕ ਤੀਸ਼ਾ ਲੀ ਸ਼ਸ਼ਤਰ

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਸ਼ ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਮੰ ਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰ ਡ ਲੀ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰ ਹਿ ਤੋਂ ਮੁ ਕ ਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਨੂੰ

ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ ਥਿਕ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਰੁ ਕਾ ਵ ਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਵਿਚ ਬਣਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾ ਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ

ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਧੰ ਨ ਪ੍ਰ ਵੇ ਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਵਿਅ ਕਤੀ ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੀ ਸਿ ਹ ਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱ ਡ ਵਿਚ ਦ ਰ ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਾ ਲਾ ਧਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਅੰ ਗੂ ਠੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।ਹਿੰ ਦੂ ਧਰਮ

ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਕਾ ਲ਼ਾ ਧਾ ਗਾ ਬੰ ਨ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀ ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤ ਬ ਜੇ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਬੰ ਨ ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੇਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਾ ਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ ਥੋਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੁ ਰੀ ਨਜ਼ ਰ

ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿੰ ਬੂ-ਮਿ ਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਧਾ ਗੇ ਵਿਚ ਨ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟੰਗ ਦਯੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੁ ਰੀ ਸ਼ ਕ ਤੀਆਂ ਥੋਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰ ਣ ਗਿਆਂ। ਤੇ ਵ ਪਾ ਰ ਦਾ ਧੰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾ ਲਾ ਧਾ ਗਾ ਨਿੰ ਬੂ ਮਿ ਰ ਚ ਨਾਲ ਬਣ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਪਾ ਰ ਨੂੰ ਨ ਜ਼ ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *