ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ

ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਔਹਦਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

1.ਹੈਲੀਕਪਟਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।1.ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।

2. ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਵਾਰਾ ਸੀ।2. ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਈ ਜੀ ਕਵਾਰੇ ਸੀ।3. ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਜਹਾਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀਲੀਅਮ ਨਾਮਕ ਗੈਸ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.4. ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ।4. ਬੇਕਾਲ ਝੀਲ ਇਕਲੌਤੀ ਝੀਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਹੈ।

5. ਕਿਹੜੇ ਸਤਨਧਾਰੀ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।5. ਹਾਥੀ ਜੀਵ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

6. ਕਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਮਜਾਂਦਾ ਹੈ।6. ਟੀਟੋਨਾ ਪੰਛੀ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।7. ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸੀ.

7. ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਵਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਸੀ।8. ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।8. ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅੰਗ ਇੱਕ ਨੋਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *