ਨੋਹ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਵੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੇਖੇ ਚਮਤ ਕਾਰ , ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚੇਗੀ |

ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਭਗ ਵਾ ਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁ ੜਿ ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਂ ਕਿ ਭਗ ਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰ ਹਿ ਮੰਡ ਦੇ ਭਗ ਵਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕ ਤੀ ਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਿਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਯੋਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਭਗ ਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰ ਸ ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱ ਖ ਦੂ ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਖੁ-ਨ ਤਾਂ ਸਾ ਰੇ ਹੀ ਕੱ ਟ ਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤੰ ਤ ਰਾ ਤੇਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਹੂ ਤੇ ਸਿ ਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾ ਫੀ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਲ ਅਤੇ ਨੋਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ

ਊਰਜਾ ਪਾ ਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਵ ਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨੂੰ ਕਾ ਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿ ਮਾ ਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ ਤ ਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨ ਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਦੁ ਖ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰ ਦ ਗੀ ਵਿਚ ਇੰਨੇ

ਵਧ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱ ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਰਾਤ ਮਕ ਓਰਜਾ ਨੇ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰ ਯੋ ਗ ਦਾ ਉਪ ਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਵਾਰ ਜਾ ਰਵਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨ ਹੁੰ ਕੱ ਟ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ

ਨਹੁੰ ਤਾਂ ਕੱ ਟ ਲਓ ਪਰ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਨ ਹੁੰ ਨਾ ਕੱ ਟੋ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹੱ ਥਾਂ ਦੇ ਨ ਹੁੰ ਤੇ ਦੋ ਨਾਂ ਹੀ ਪੈ ਰਾਂ ਦੇ ਨ ਹੁੰ 20 ਉਂਗ ਲੀਆਂ ਦੇ ਨੌਂਹ ਕੱਟ ਲੈ ਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋ ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ 41 ਵਾਰ ਵਾ ਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਢਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫੇਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ

ਸਾ ੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਤੁਹਾ ਡੀਆਂ ਬੀ ਮਾ ਰੀ ਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁ ਹਾ ਡਾ ਸਾਥ ਛੱ ਡ ਦੇਵੇਗਾ।ਅਤੇ ਇਹ ਨ ਕ ਰਾ ਤ ਮ ਕ ਊਰਜਾ ਤੁ ਰੰ ਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱ ਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰ ਯੋ ਗ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱ ਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ

ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹ ਫ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁ ਫਿਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *