ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਖ ਤ ਰ ਨਾ ਕ ਵਸੀ ਕਰਨ, ਤੁਸੀ ਰੂਠੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੋ ਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਸਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ ।ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਪੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਪੂਰ ਦੇ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ।

ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰ ਦੀ ਟਿਕੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਤਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਦੀ ਟਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਦੇਖੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ ਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ ਮੱ ਸਿ ਆ ਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾ ਧਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *