ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਂਬੂ ਤੋਂ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵ ਸੀ ਕ ਰ ਨ |

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ ।ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਪੈਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਪੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਚਾਕੂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੈਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ +ਸੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ + ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦਾ ਚਿੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ

ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ

ਦੋਸਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਰੂਰ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਏ ਹੈਂ। ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਤਰ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *